Koha Startup

Koha Startup là gói dịch vụ khởi tạo phần mềm quản trị thư viện Koha trên hệ thống CNTT của thư viện. Sau khi được khởi tạo, thư viện có thể bắt đầu tiến hành cấu hình các phân hệ “Quản trị, Biên mục, Bổ sung, Lưu thông, OPAC, Quản lý ấn phẩm định kỳ, Báo cáo thống kê” tương ứng với quy trình nghiệp vụ của mình.

Koha Startup là gói dịch vụ khởi tạo phần mềm quản trị thư viện Koha trên hệ thống CNTT của thư viện. Sau khi được khởi tạo, thư viện có thể bắt đầu tiến hành cấu hình các phân hệ “Quản trị, Biên mục, Bổ sung, Lưu thông, OPAC, Quản lý ấn phẩm định kỳ, Báo cáo thống kê” tương ứng với quy trình nghiệp vụ của mình.

Yêu cầu về hạ tầng

  • Máy chủ/máy tính có cấu hình tối thiểu: CPU: Duo Core 2GHz l RAM: 1GB | HDD: 20GB
  • Kết nối Internet ra bên ngoài tốc độ tối thiểu 1MB/s.
  • 01 IP tĩnh và 01 domain (nếu muốn hệ thống Koha được sử dụng trực tuyến trên internet)

Dịch vụ cung cấp

  • Cài đặt Ubuntu (Linux)
  • Cài đặt MySQL
  • Cài đặt Apache
  • Cài đặt Koha phiên bản tiếng Việt


Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ và chi phí.