Koha Standard

Koha Standard là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Koha theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Koha Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.

Koha Standard là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Koha theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Koha Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.

Yêu cầu

Phần mềm quản trị thư viện Koha đã được cài đặt / khởi tạo trên hệ thống của thư viện

Dịch vụ cung cấp

  • Cấu hình tài khoản quản trị cho cán bộ thư viện
  • Cấu hình tài khoản cho bạn đọc
  • Cấu hình thông số thư viện
  • Cấu hình phân hệ OPAC
  • Cấu hình phân hệ Biên mục
  • Cấu hình phân hệ Lưu thông
  • Cấu hình phân hệ Quản lý ấn phẩm định kỳ
  • Cấu hình phân hệ Bổ sung.


Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ và chi phí.