Koha Advance

Koha Advance là gói dịch vụ nâng cao cho các thư viện có nhu cầu chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu ghi, chuyển đổi cơ sở dữ liệu bạn đọc, tùy biến giao diện OPAC, tùy biến báo cáo thông kê trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện Koha sẵn có của mình.

Koha Advance là gói dịch vụ nâng cao cho các thư viện có nhu cầu chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu ghi, chuyển đổi cơ sở dữ liệu bạn đọc, tùy biến giao diện OPAC, tùy biến báo cáo thông kê trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện Koha sẵn có của mình.

Yêu cầu

  • Phần mềm quản trị thư viện Koha đã được cài đặt / khởi tạo trên hệ thống của thư viện
  • Các phân hệ trong phần mềm Koha đã được cấu hình cơ bản.

Dịch vụ cung cấp

  • Chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu ghi tài liệu
  • Chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu ghi bạn đọc
  • Tùy chỉnh giao diện OPAC
  • Tạo các báo cáo thống kê theo yêu cầu


Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dịch vụ và chi phí