Koha Training

Koha Training là gói dịch vụ đào tạo cho các thư viện đã, đang hoặc có nhu cầu sử dụng phần mềm quản trị thư viện Koha. Mục tiêu của các khóa đào tạo là giúp cho thư viện làm chủ về mặt công nghệ, quản trị, vận hành của phần mềm Koha, từ đó áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam và Thế giới.

Koha Training là gói dịch vụ đào tạo cho các thư viện đã, đang hoặc có nhu cầu sử dụng phần mềm quản trị thư viện Koha. Mục tiêu của các khóa đào tạo là giúp cho thư viện làm chủ về mặt công nghệ, quản trị, vận hành của phần mềm Koha, từ đó áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam và Thế giới.

Dịch vụ cung cấp

  • Đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống
  • Đào tạo quản trị hệ thống
  • Đào tạo tùy biến hệ thống
  • Đào tạo nghiệp vụ thư viện


Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ và chi phí.